PVC-MS tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Ngày đăng: 26/04/2019

     Sáng ngày 26/4/2019, tại Trụ sở PVC-MS, 02 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thắng Nhất, Tp. Vũng Tàu, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS, mã chứng khoán PXS) đã tổ chức thành công.

     Đến dự đại hội, về phía Công ty mẹ - Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) có ông Nguyễn Đình Thế, Thành viên phụ trách HĐQT/ Tổng Giám đốc; ông Nguyễn Trung Trí, Phó Tổng giám đốc; ông Vũ Minh Công, Kế toán trưởng Tổng Cổng ty.

     Về phía đối tác chiến lược của PVC-MS có ông Phillip Lim H. G, Giám đốc điều hành Công ty Mepcom Offsore & Marine Pte. Ltd, Thành viên HĐQT PVC-MS và đại diện Lãnh đạo các đơn vị bạn, các đối tác, các tổ chức ngân hàng thương mại, tổ chức kiểm toán, tổ chức tài chính và các đơn vị tư vấn của PVC-MS.

     Về phía Công ty có các đồng chí trong Ban lãnh đạo Công ty, Trưởng các Phòng ban, đơn vị trực thuộc cùng 31 cổ đông đại diện cho 37.095.156 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 61,83% trên tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty.

     Đại hội diễn ra dưới sự chủ trì của Đoàn chủ tịch gồm: ông Đỗ Văn Quang, Chủ tịch HĐQT; Ông Trần Vũ Phượng, Ủy viên HĐQT, Quyền Giám đốc; ông Phillip Lim H. G, Uỷ viên HĐQT; ông Phạm Tất Thành, Ủy viên HĐQT.

doan-chu-tich.jpg

     Đại hội đã tiến hành xem xét thông qua 08 nội dung gồm: Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị; Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018, kế hoạch năm 2019; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018; tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019; Tờ tình thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch chia cổ tức năm 2019; Tờ trình chi trả lương, phụ cấp và thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019; Tờ trình thông qua việc kiện toàn nhân sự HĐQT của Công ty.

     Báo cáo tại Đại hội, ông Đỗ Văn Quang, chủ tịch HĐQT Công ty nhấn mạnh: Năm 2018 là một năm thực sự rất khó khăn đối với PVC-MS, đặc biệt về tài chính và tìm kiếm thêm các hợp đồng mới. Đây là chuỗi khó khăn kéo dài từ nửa cuối năm 2017. Mặc dù được sự quan tâm hỗ trợ của Lãnh đạo các cấp, sự tin tưởng của các cổ đông và có những giải pháp tháo gỡ, tuy nhiên do cả nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan đã ảnh hưởng rất lớn đến kết quả SXKD năm 2018 của đơn vị, các chỉ tiêu kinh tế đạt được ở mức rất thấp và không hoàn thành kế hoạch được ĐHĐCĐ giao.

a-Quang.jpg

Ông Đỗ Văn Quang, Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo tại Đại hội

     Năm 2019, PVC-MS vẫn sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty cũng đã nhận diện được hết và đề ra hàng loạt các giải pháp tháo gỡ, đặc biệt tập trung vào các giải pháp tìm kiếm công ăn việc làm, tái cấu trúc tài chính và tái cấu trúc bộ máy của đơn vị để hoạt động hiệu quả và nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019. Đồng thời, HĐQT cũng cám ơn các cổ đông đã ủng hộ, chia sẻ khó khăn cùng PVC-MS và luôn đồng hành với đơn vị trong suốt thời gian qua.

     Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, ông Trần Vũ Phượng, UVHĐQT, Quyền giám đốc PVC-MS cho biết: Trong năm 2018, Công ty chỉ tiếp tục thực hiện một vài hạng mục giao thêm của dự án Nhiệt điện Thái Bình 2, đang hoàn tất các công đoạn cuối của dự án Nhiệt điện Sông Hậu 1. Khởi công thực hiện dự án Topside Cá Tầm, Chế tạo Ống khói, cung cấp cụm thiết bị Fuel Gas System, Chân đế dự án Sao Vàng Đại Nguyệt, chế tạo Module Train A... tuy nhiên giá trị không nhiều nên sản lượng thực hiện thấp không đạt kế hoạch phê duyệt. Doanh thu từ khối lượng thực hiện dở dang năm trước chuyển sang không đáng kể, công tác nghiệm thu một số công trình còn chậm đã ảnh hưởng đến chỉ tiêu doanh thu. Các khoản chi phí như chi phí lãi vay, chi phí quản lý, chi phí chung, chi phí khấu hao, trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho một số công trình lớn, việc thanh toán một số công trình còn chậm như dự án DK, dự án Nhiệt điện Thái Bình 2 dẫn đến chi phí tài chính cao đã ảnh hưởng đến lợi nhuận Công ty, làm lợi nhuận giảm mạnh gây lỗ.

a-Phuong.jpg

Ông Trần Vũ Phượng, UV HĐQT, Quyền Giám đốc Công ty báo cáo tại Đại hội

     Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính với giá trị sản lượng 259,54 tỷ đồng đạt 37,08% KH năm; Tổng doanh thu 260,73 tỷ đồng đạt 38,91% KH năm; Lợi nhuận trước thuế (138,54) tỷ đồng.

     Nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, PVC-MS sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tiếp thị đấu thầu các công trình dự án trong và ngoài ngành, các dự án ở nước ngoài để tìm kiếm thêm công việc mới trong năm 2019 và theo đuổi các dự án dài hạn của Công ty như các dự án Phong điện. Đồng thời, chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực để có thể triển khai thi công ngay khi các điều kiện dự án đã xong như gói thầu BK20 (Quý II); BK21 (Quý III); Gói A2 - Dự án Hóa dầu Long Sơn dự kiến thi công trong tháng 10/2019, cũng như sẵn sàng nguồn lực cho những năm tiếp theo khi thị trường được khôi phục, các dự án lớn được Tập đoàn Dầu khí triển khai. Bên cạnh đó, tập trung đẩy nhanh công tác nghiệm thu, thanh quyết toán, thu hồi công nợ, thu xếp vốn đảm bảo dòng tiền hoạt động của Công ty.

     Thay mặt lãnh đạo Công ty Mẹ, Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, ông Nguyễn Đình Thế - Thành viên phụ trách HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng công ty đã ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của PVC-MS trong việc thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2018, khó khăn ở đây bên cạnh khách quan còn có chủ quan của đơn vị, ngoài việc chuyển mình không kịp với cơ chế thị trường cũng như thị trường công việc, việc dự thừa lao động, tái cơ cấu, công tác tiếp thị đấu thầu và các mặt hoạt động khác chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế hiện nay. Ban lãnh đạo Công ty cũng đã nhìn nhận được những khó khăn thách thức, phân tích mổ xẻ và đưa ra các giải pháp khắc phục. Tổng giám đốc cũng đã điểm qua về tình hình hoạt động của Tổng công ty và chiến lược phát triển của Tổng công ty trong thời gian tới, theo đó PVC-MS vẫn là một trong hai đơn vị nòng cốt của PVC. Trọng tâm của PVC tập trung vào việc hoàn thành dự án NMNĐ Thái Bình 2 và tiến tới vận hành nhà máy sau khi hoàn thành. Về Dự án NMNĐ Thái Bình 2, Sông Hậu 1, Tổng công ty sẽ tạo điều kiện và hỗ trợ tối đa PVC-MS, đặc biệt đảm bảo về dòng tiền để đơn vị triển khai hoạt động sản xuất. Tổng công ty khẳng định sẽ luôn theo sát, hỗ trợ và tiếp tục phối hợp cùng PVC-MS và các đơn vị thành viên tận dụng tối đa nguồn lực sẵn có của các bên để triển khai thực hiện các dự án sắp tới.

a-The.jpg

Ông Nguyễn Đình Thế, Thành viên phụ trách HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty phát biểu tại Đại hội

     Phía đối tác chiến lược, ông Phillip Lim H. G đã chia sẻ thêm với cổ đông về tình hình kinh tế, an ninh, chính trị khu vực và quốc tế, tình trạng khó khăn của ngành Dầu khí toàn cầu nói chung cũng như PVC-MS nói riêng (điển hình như kết quả kinh doanh của một số công ty Dầu khí ở Singapore, Indonesia... tương tự PVC-MS) và các cơ hội cho PVC-MS trong thời gian tới và mong muốn quý cổ đông tiếp tục tin tưởng ủng hộ và đồng hành Công ty. Đồng thời, ông Phillip cũng chia sẻ thêm về các dự án đầu tư của MEPCOM đang trong quá trình triển khai ở Việt Nam và khi hoàn tất các thủ tục, PVC-MS sẽ cùng với MEPCOM để thực hiện các dự án.

Mr-Lim-2.jpg

Ông Phillip Lim H. G, UV HĐQT, Đối tác chiến lược phát biểu tại Đại hội

     Tại đại hội, Đoàn chủ tịch đã giải thích những câu hỏi, chất vấn của cổ đông xoay quanh việc triển khai hoạt động SXKD, quản trị điều hành doanh nghiệp, quyền lợi của các cổ đông, thông tin về các dự án Phong điện, kế hoạch thực hiện Dự án Hóa dầu Long Sơn... Ban lãnh đạo Công ty cũng khẳng định rằng với chiến lược phát triển Công ty bền vững và lâu dài dựa trên nền tảng được xây dựng trong hơn 35 năm qua cùng với thế mạnh về nguồn lực và thương hiệu của mình, PVC-MS sẽ sớm vượt qua các khó khăn, thách thức hiện tại để hoàn thành tốt kế hoạch SXKD năm 2019 và làm cơ sở phát triển bền vững trong những năm tiếp theo.

     Đại hội đồng cổ đông năm 2019 của PVC-MS đã thành công tốt đẹp với việc thông qua tất cả các nội dung báo cáo và tờ trình với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%. Đại hội lần này cũng đã thông qua việc kiện toàn nhân sự HĐQT PVC-MS theo đó: ông Đỗ Văn Quang thôi làm Chủ tịch HĐQT; bầu ông Nguyễn Trung Trí, hiện Phó Tổng giám đốc Tổng công ty PVC làm Thành viên HĐQT PVC-MS, giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm; ông Lê Tự Hiểu thôi làm Thành viên độc lập HĐQT và bầu ông Vũ Minh Công, hiện Kế toán trưởng Tổng công ty PVC làm Thành viên độc lập HĐQT PVC-MS.

tang-hoa.jpg

bo-nhiem.jpg

CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2019 CỦA PVC-MS

Stt

Chỉ tiêu

Đvt

Kế hoạch 2019

1

Giá trị sản lượng

Tỷ đồng

515,00

2

Doanh thu

Tỷ đồng

531,90

3

Lợi nhuận trước thuế

Tỷ đồng

0,70

4

Nộp NSNN

Tỷ đồng

33,00

 

Bài viết liên quan

PVC-MS khởi công dự án thi công chế tạo trên bờ, hạ thủy và chằng buộc khối thượng tầng trên phương tiện vận chuyển – Giàn BK21

Thư chúc mừng năm mới 2020

PVC-MS tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

PVC-MS cùng với liên danh nhà thầu chính POSCO E&C tổ chức Lễ khởi công Gói thầu Gia công và lắp đặt bồn NAPHTHA – thuộc Dự án Gói A2- Kho chứa và đường ống liên kết của tổ hợp Hóa Dầu Miền Nam Việt Nam.

PVC-MS tổ chức Lễ khởi công Gói G - Nhà máy tiện ích trung tâm, là một phần gói Gia công chế tạo Ống công nghệ, Gối đỡ ống công nghệ, thuộc dự án Tổ hợp Hoá dầu Miền Nam.

Công đoàn PVC-MS tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2019)

Đêm hội Trăng rằm PVC-MS năm 2019

Thông báo: Chuyển nhượng TSCĐ các tầng 1, 2 và 3- -Toà nhà 02 Nguyễn Hữu Cảnh, TP. Vũng Tàu

PVC-MS là nhà thầu dự án điện gió ngoài khơi lớn nhất Việt Nam

Chuyển nhượng 04 căn hộ Penhouse - Tòa nhà 02 Nguyễn Hữu Cảnh, TP. Vũng Tàu