Khẳng định năng lực và vị thế của PVC-MS trong lĩnh vực thi công điện gió ngoài khơi