Khởi công khối thượng tầng giàn CTC1- WHP Dự án Cá Tầm 01- Lô 09-3/12