PXS - Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Ngày đăng: 07/04/2023

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 - Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS), gồm:

1. Thông báo mời họp và Giấy xác nhận/ Ủy quyền tham dự Đại hội

2. Dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ 2023

3. Các nội dung dự thảo Tờ trình/ báo cáo trình bày tại Đại hội:

    - Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023

    - Báo cáo kết quả SXKD của Công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023

    - Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023

    - Tờ trình quyết toán tiền lương, phụ cấp, thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023

    - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 - Link BCTC 2022

    - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

    - Thông báo ứng cử, đề cử/ giới thiệu ứng viên Thành viên độc lập HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025

    - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

    * Bộ tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2023 - PVCMS

Bài viết liên quan

Tinh thần đoàn kết của Người lao động PVC-MS được nâng cao thông qua Giải chạy online Kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam

Triển khai thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền

PVC-MS khởi công Gói thầu Chế tạo chân đế cho Dự án Điện gió ngoài khơi Greater Changhua

Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS) tổ chức Hội nghị đối thoại định kỳ quý 3 năm 2023

PVC-MS hoạt động tri ân kỷ niệm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7)

Đảng ủy PETROCONs: Tập trung công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng tinh nhuệ

PVC-MS tổ chức khóa đào tạo Nâng cao năng lực quản trị dành cho quản lý cấp trung

Đảng bộ PVC-MS tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025 Sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2023

Công đoàn PETROCONs - Kế thừa, nỗ lực, dân chủ, đoàn kết, phát triển

Tọa đàm "Dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi) và tác động đối với các doanh nghiệp"